جلسه سوم - سری فوریه، نحوه محاسبه ضرایب سری فوریه، ضرایب سری فوریه در توابع زوج و فرد

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - مروری بر اعداد مختلط
جلسه دوم - توابع متناوب، مفهوم تعامد بين توابع
جلسه سوم - سری فوریه، نحوه محاسبه ضرایب سری فوریه، ضرایب سری فوریه در توابع زوج و فرد
مقدمه ای بر Matlab (آموزش خيلي مختصر نرم افزار MATLAB برای استفاده در درس)
جلسه چهارم - بررسی نحوه همگرایی ضرایب سری فوریه
جلسه پنجم - سری فوريه تابع ضربه و همگرايي آن، مشتق در سری فوریه
جلسه ششم - پيش بيني ضرايب سری فوريه بدون محاسبه و با توجه به شکل سيگنال
جلسه هفتم - انتگرال در سری فوريه، بسط نيم دامنه زوج يا فرد
جلسه هشتم - محاسبه مقدار برخی از سری ها با استفاده از سری فوريه توابع متناوب، قضيه پارسوال، سری فوريه مختلط
جلسه نهم - خواص ضرايب سری فوريه مختلط
جلسه دهم - خواص ضرايب سری فوريه مختلط، مشتق در سری فوريه مختلط، سری فوريه دوبعدی
جلسه یازدهم - مثال هايي از سری فوريه دو بعدی و ترسيم آن توسط MATLAB
جلسه دوازدهم - انتگرال فوريه، مشتق در انتگرال فوريه، پيش بيني ضرايب انتگرال فوريه، بسط زوج و فرد در انتگرال فوريه
جلسه سیزدهم - انتگرال در انتگرال فوريه، همگرايي در انتگرال فوريه، فرم مختلط انتگرال فوريه (تبديل فوريه)
جلسه چهاردهم - خواص تبديل فوريه، انقباض و انبساط در حوزه زمان
جلسه پانزدهم - خواص تبديل فوريه، انتقال در حوزه زمان، انقباض و انبساط در حوزه زمان، تبديل فوريه ضربه و مشتق در حوزه زمان
جلسه شانزدهم - دوگانی در تبديل فوريه، تبديل فوريه عدد ثابت، تابع علامت و تابع پله، خاصيت هرميتي در تبديل فوريه سيگنال های حقيقي
جلسه هفدهم - مبحث تکميلي (تبديل فوريه توابع با سطح زير نامحدود)، پاسخ فرکانسی، محاسبه برخی از انتگرال ها با استفاده از تبديل فو
جلسه هجدهم - معادلات با مشتقات جزئی، معادلات مشتقات جزيي خطي، غيرخطی، همگن و غير همگن، معرفی مختصر معادله های دما، موج و لاپلاس
جلسه نوزدهم - رسم دماي يک ميله محدود در MATLAB، حل معادله دما در ميله محدود با شرايط مرزی نيومن، حل معادله دما در يک ميله محدود
جلسه بیستم - حل معادله دما در ميله بی نهايت، مروری بر قوانين الکترواستاتيک در الکترومغناطيس، معادله لاپلاس
جلسه بیست و یکم - حل معادله لاپلاس يک بعدی و دو بعدی در مختصات دکارتی
جلسه بیست و دوم - ترسيم ولتاژ و ميدان الکتريکي در يک محيط مستطيلی با استفاده از MATLAB، حل معادله لاپلاس در مختصات دکارتی با شر
جلسه بیست و سوم - حل معادله لاپلاس در مختصات استوانه ای، حل معادله لاپلاس سه بعدی در مختصات دکارتی
جلسه بیست و چهارم - حل معادله موج همگن در يک طناب محدود و ترسيم جواب آن با استفاده از MATLAB، مفهوم موج رونده و موج ساکن، حل مع
جلسه بیست و پنجم - ترسيم موج دوبعدی در مختصات دکارتی، حل معادله موج با استفاده از روش دالامبر
جلسه بیست و ششم - حل معادله دما غيرهمگن با شرايط مرزی همگن و غيرهمگن
جلسه بیست و هفتم - حل معادله موج همگن و غيرهمگن با شرايط مرزی غيرهمگن، حل معادله پواسون (لاپلاس غيرهمگن)، حل معادله گرما با شرا
جلسه بیست و هشتم - اعداد مختلط
جلسه بیست و نهم - مفهوم ناحيه و همسايگي در اعداد مختلط، تابع مختلط، حد در توابع مختلط، مشتق در توابع مختلط، قضيه اول کوشی و ريم
جلسه سی ام - قضيه اول کوشی و ريمان، مشتق توابع مختلط، بررسی توابع و شرايط کوشی و ريمان در فرم قطبی
جلسه سی و یکم - قضيه دوم کوشی و ريمان، توابع تحليلي، توابع تام، مفهوم توابع همساز و همساز مزدوج، شاخه اصلی تابع Ln(z)
جلسه سی و دوم - انتگرال کانولوشن، تبديل فوريه ضرب کانولوشن
جلسه سی و سوم: خواص تبديل فوريه، ضرب در تبديل فوريه، قضيه رالي، انرژي سيگنال و رابطه با پهناي باند، قضيه مدولاسيون (مخصوص دانشج
جلسه سی و چهارم - مروري بر ضرب و کانولوشن دو سيگنال در حوزه فرکانس، محاسبه برخي از انتگرال ها با استفاده از قضيه رايلي، رابطه ب
جلسه سی و پنجم - مخصوص دانشجويان مهندسي برق: پاسخ حالت ماندگار، فازور
جلسه سی و ششم - مخصوص دانشجويان مهندسي برق:: پاسخ فرکانسی، تابع شبکه، پاسخ حالت دائمی، تفاوت تبديل فوريه و فازور