جلسه اول - اندازه گیری و خطا - دکتر مقیمی

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - اندازه گیری و خطا - دکتر مقیمی
جلسه سوم - حرکت شناسی- دکتر مقیمی
جلسه چهارم - معرفی اولیه‌ی کلاس، مباحث اولیه‌ی حرکت
جلسه پنجم - سرعت نسبی
جلسه ششم - نیروهای قیدی
جلسه هفتم - اصطکاک در شاره ها
جلسه هشتم - مرکز جرم و تکانه خطی
جلسه نهم - مرور درس و حل مثالهای جالب
جلسه دهم - انرژی پتانسیل، کار ، نیروی پایستار و غیرپایستار
جلسه یازدهم - انرژی پتانسیل و تعادل
جلسه دوازدهم - کار و انرژی
جلسه سیزدهم - مرکز جرم و تعریف تکانه
جلسه چهاردهم - ادامه بحث تکانه، شروع بحث برخورد کشسان و غیرکشسان
جلسه پانزدهم - برخورد های کشسان و غیر کشسان
جلسه شانزدهم - دوران
جلسه هفدهم - ادامه بحث دوران و انرژی جنبشی
جلسه هجدهم - ادامه دوران و حالت‌های خاص
جلسه نوزدهم - تحلیل چند نمونه دوران، گشتاور
جلسه بیستم - چگالی حجمی و سطحی، ادامه دوران و گشتاور
جلسه بیست یکم - تعادل جسم صلب
جلسه بیست دوم - ادامه کشسانی مواد ، مقدمات گرانش
جلسه بیست سوم - گرانش و پتانسیل گرانش
جلسه بیست چهارم - گرانش ؛ حرکت اجرام سماوی ، نسبیت عام
جلسه بیست پنجم - حرکت نوسانی ؛ نوسان هماهنگ ساده
جلسه بیست ششم - نوسان ؛ نوسان میرا و تشدید