جلسه سوم: احتمال شرطی و قانون بیز

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری
ثبت نظر

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا
دانلود با حجم کم

جلسات آمار و احتمال مهندسی

ورکشاپ R
جلسه اول: ترکیبات و شمارش
جلسه دوم: نظریه مجموعه ها و اصول موضوعه آمار
جلسه سوم: احتمال شرطی و قانون بیز
جلسه چهارم: قانون احتمال کل، استقلال و وابستگی
جلسه پنجم: استقلال شرطی، قاعده زنجیره، متغیر تصادفی
جلسه ششم: تابع جرم احتمال، توزیع تجمیعی احتمال، امید ریاضی و واریانس
جلسه هفتم: توزیع برنولی و دو جمله ای
جلسه هشتم: توزیع هندسی، فوق هندسی و پوآسون
جلسه نهم: متغیرهای تصادفی پیوسته، توزیع یکنواخت، توزیع نرمال
جلسه دهم: توزیع نرمال
جلسه یازدهم: توزیع نمایی و بی حافظه بودن آن
جلسه دوازدهم: توزیع توأم
جلسه سیزدهم: Conditional Joint Distribution, LOTUS
جلسه چهاردهم: کوواریانس و همبستگی
جلسه پانزدهم: جمع متغیرهای تصادفی مستقل
جلسه شانزدهم: قضیه حد مرکزی
جلسه هفدهم: نابرابری مارکُف، چبیشف و قانون اعداد بزرگ
جلسه هجدهم: امیدریاضی شرطی، خطی‌بودن امیدریاضی و روش تبدیل معکوس
جلسه نوزدهم: مقدمه‌ای بر آمار
جلسه بیستم: تخمین نقطه‌ای و تخمین‌گر بیشینه درست‌نمایی (Maximum Likelihood Estimator)
جلسه بیست و یکم: تخمین بازه‌ای، بازه‌ ی اطمینان
جلسه بیست و دوم: آزمون فرض، آزمون z
جلسه بیست و سوم: آزمون فیشر (Fisher)، مقدار پی (p-value)
جلسه بیست و چهارم: توزیع و آزمون مربع کای (Chi-squared)، توزیع و آزمون تی (t-test)
جلسه بیست و بنجم: آزمون‌های ناپارامتری، تست جایگشت، اصلاح مقدار پی
جلسه بیست و ششم: رگرسیون خطی
جلسه بیست و هفتم: استنباط بیزی، روش Maximum a posteriori و Conjugate priors