الگوی رفتار مصرف‌کننده، مشخصه‌های مؤثر بر رفتار مصرف‌کننده-1