تعریف سیستم اطلاعات بازاریابی، تشخیص نیاز به اطلاعات بازاریابی، ایجاد اطلاعات بازاریابی-1