جلسه دوم - معرفی اصطلاحات رایج در ترمودینامیک

 
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - معرفی درس و توضیحات اولیه
جلسه دوم - معرفی اصطلاحات رایج در ترمودینامیک
جلسه سوم - ادامه تعاریف و مفاهیم پایه و خواص ماده خالص
جلسه چهارم - خواص ماده خالص
جلسه پنجم - خواص ماده خالص، کار و حرارت
جلسه ششم - کار و حرارت
جلسه هفتم
جلسه هشتم
جلسه نهم - ادامه حرارت و کار
جلسه دهم - گاز کامل و مثال هایی از آن
جلسه یازدهم - قانون اول ترمودینامیک
جلسه دوازدهم - حل مثال برای قانون اول ترمودینامیک حجم در شرایط پایا
جلسه سیزدهم - قانون اول برای حجم
چلسه چهاردهم - حل مسئله
چلسه پانزدهم - حل مسئله
جلسه شانزدهم - قانون دوم ترمودینامیک
جلسه هفدهم - شروع آنتروپی
جلسه هجدهم - قانون دوم ترمودینامیک
جلسه نوزدهم - مفهوم آنتروپی
جلسه بیستم - اصل افزایش آنتروپی و گاز کامل
جلسه بیست و یکم - قانون دوم ترمودینامیک
جلسه بیست و دوم - قانون دوم برای حجم کنترل در حالت پایا
جلسه بیست و سوم - آنتروپی، حجم کنترل
جلسه بیست و چهارم
جلسه بیست و پنجم - قابلیت انجام کار