معرفی دوره رفتار سازمانی

این بخش مربوط به معرفی دوره رفتار سازمانی توسط مدرس دوره(سرکار خانم دکتر سارا بانکی) می‌باشد.