جلسه اول - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت اول

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فیلم های آموزشی

جلسه اول - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت اول
جلسه دوم - تعریف و خواص ابتدایی گروه،قسمت دوم
جلسه سوم - ساختارهای درون گروه، قسمت اول
جلسه چهارم - ساختارهای درون گروه ،قسمت دوم
جلسه پنجم - همسانی و یکسانی گروه ها
جلسه ششم - عمل گروه های یک مجموعه(قسمت اول )
جلسه هفتم - عمل گروه های یک مجموعه(قسمت دوم )
جلسه هشتم - گروه های ماتریسی(قسمت اول)
جلسه نهم - گروه های ماتریسی (قسمت دوم)
جلسه دهم - گروه های ماتریسی (قسمت سوم)
جلسه یازدهم -گروه های پیوسته (قسمت اول)
جلسه دوازدهم - گروه های پیوسته یا توپولوژیک(قسمت دوم)
جلسه سیزدهم - جبروگروه لی(قسمت اول)
جلسه چهاردهم - گروه لی(قسمت دوم)
جلسه پانزدهم - نظریه نمایش گروه های ؟(قسمت اول)
جلسه شانزدهم - نظریه نمایش(قسمت دوم)
جلسه هفدهم - نظریه نمایش(قسمت سوم)
جلسه هجدهم - نظریه نمایش(قسمت چهارم)
جلسه نوزدهم - نظریه نمایش و جبر لی
جلسه بیستم - ساختمان جبرهای لی(قسمت دوم)
جلسه بیست و یکم - جیرهای لی ساده
جلسه بیست و دوم - ساختمان جبرهای لی(قسمت اول)
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم - ساختمان جبرهای لی ساده(قسمت اول)
جلسه بیست و پنجم - ساختمان فضای ریشه ها
جلسه بیست و ششم - dynkin diagram
جلسه بیست و هفتم: بررسی خواص ریشه‌های جبری