جلسه دوم: آشنایی با مختصات دکارتی در فضا - مکان یک نقطه در فضا

 
00:00 / 00:00
2.0x
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
اشتراک‌گذاری

×

گزارش خرابی

دانلود با کیفیت بالا دانلود
دانلود با حجم کم دانلود

جلسات فصل 1: بردارها، خطوط، صفحات، و سطوح درجه دو در فضا

جلسه اول: مقدمه
جلسه دوم: آشنایی با مختصات دکارتی در فضا - مکان یک نقطه در فضا
جلسه سوم: آشنایی با مختصات دکارتی در فضا - فاصله دو نقطه در فضا
جلسه چهارم: آشنایی با مختصات دکارتی در فضا - معادله کره
جلسه پنجم: آشنایی با بردارها (دیدگاه هندسی) - نمایش هندسی بردارها
جلسه ششم: آشنایی با بردارها (دیدگاه هندسی) - ویژگی‌های بردارها
جلسه هفتم: بردارها در صفحه و فضا (نمایش جبری) - نمایش جبری بردارها
جلسه هشتم: بردارها در صفحه و فضا (نمایش جبری) - جمع، تفریق، و ضرب اسکالر بردارها
جلسه نهم: بردارها در صفحه و فضا (نمایش جبری) - اندازه‌ی بردار
جلسه دهم: بردارها در صفحه و فضا (نمایش جبری) - بردار واحد (نرمالیزه)
جلسه یازدهم: بردارها در صفحه و فضا (نمایش جبری) - یافتن بردار در صفحه با اندازه و جهت مشخص
جلسه دوازدهم: ضرب نقطه‌ای یا داخلی - ضرب داخلی دو بردار
جلسه سیزدهم: ضرب نقطه‌ای یا داخلی - زاویه بین دو بردار
جلسه چهاردهم: ضرب نقطه‌ای یا داخلی - دو بردار متعامد
جلسه پانزدهم: ضرب نقطه‌ای یا داخلی - یافتن بردار در فضا از روی اندازه و جهت
جلسه شانزدهم: ضرب نقطه‌ای یا داخلی - تصویر یک بردار در راستای بردار دیگر
جلسه هفدهم: ضرب خارجی یا برداری - ضرب خارجی دو بردار
جلسه هجدهم: ضرب خارجی یا برداری - اثبات ویژگی‌های جبری ضرب خارجی
جلسه نوزدهم: ضرب خارجی یا برداری - ویژگی‌های هندسی ضرب خارجی
جلسه بیستم: معادلات خط و صفحه در فضا - معادله برداری خط در فضا
جلسه بیست و یکم: معادلات خط و صفحه در فضا - معادله پارامتری خط در فضا
جلسه بیست و دوم: معادلات خط و صفحه در فضا - معادله متقارن خط در فضا
جلسه بیست و سوم: معادلات خط و صفحه در فضا - وضعیت دو خط نسبت به هم
جلسه بیست و چهارم: معادلات خط و صفحه در فضا - معادله کلی یک صفحه
جلسه بیست و پنجم: معادلات خط و صفحه در فضا - وضعیت دو صفحه نسبت به هم
جلسه بیست و ششم: معادلات خط و صفحه در فضا - فاصله یک نقطه از یک صفحه
جلسه بیست و هفتم: رویه‌های درجه دوم - رویه‌های درجه دوم بیضی‌وار
جلسه بیست و هشتم: رویه‌های درجه دوم - رویه‌های درجه دوم هذلولی‌وار
جلسه بیست و نهم: رویه‌های درجه دوم - رویه‌های درجه دوم کلی
  فصل بعدی