پروژه میانی پنجم

 
پروژه میانی پنجم

 با استفاده از یک پتانسیومتر یک ولت متر طراحی کنید که ولتاژ دو سر پتانسیومتر را روی یک ال سی دی کاراکتری نمایش دهد.

ارسال پروژه : ارسال فایل CPP تولید شده توسط کدویژن ، ارسال فایل شبیه سازی پروتئوس

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.