پروژه میانی ششم

 
پروژه میانی ششم

سیستمی طراحی کنید که در آن سرعت یک موتور توسط یک پتانسیومتر قابل کنترل باشد .

ارسال پروژه : ارسال فایل CPP تولید شده توسط کدویژن ، ارسال فایل شبیه سازی پروتئوس

برای ارسال این جلسه باید دوره را به طور کامل خریداری کنید.